Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TP. Điện Biên Phủ – Điện Biên

Giải thể doanh nghiệp là một thủ tục khó và rất phức tạp, đặc biệt là ở giai đoạn về thuế, đòi hỏi người thực hiện phải nắm vững quy định của pháp luật và nghiệp vụ kế toán. Đại lý thuế Gia Minh với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện giải thể doanh nghiệp, sẽ thực hiện dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TP. Điện Biên Phủ thành công, mời Quý khách cùng theo dõi nội dung của dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TP. Điện Biên Phủ, được Gia Minh trình bày chi tiết trong bài viết này.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp (hoặc còn được gọi là phá sản hoặc giải thể kinh doanh) là quá trình chấm dứt hoạt động của một công ty hoặc doanh nghiệp một cách chính thức. Quy trình giải thể thường được thực hiện khi một công ty không còn khả năng trả nợ hoặc duy trì hoạt động kinh doanh. Có một số lý do mà một doanh nghiệp có thể quyết định giải thể, bao gồm:

Khả năng thanh toán nợ: Khi một công ty không thể trả nợ cho các người chơi liên quan, như nhà cung cấp, ngân hàng, hoặc chính quyền, công ty có thể phải giải thể để quản lý tình trạng tài chính dở dang.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Sụp đổ kinh doanh: Nếu doanh nghiệp không còn có khả năng duy trì hoạt động kinh doanh có lãi, hoặc nếu nó gặp khó khăn lớn trong quản lý hoạt động, chủ sở hữu có thể quyết định giải thể để ngăn chặn thất thoát tiền mặt tiếp tục.

Quyết định của chủ sở hữu: Sự giải thể cũng có thể xảy ra khi chủ sở hữu của công ty quyết định dừng hoạt động doanh nghiệp vì một số lý do cá nhân hoặc chiến lược.

Quy trình giải thể thường bao gồm việc thanh lý tài sản, trả nợ, và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Nó có thể thực hiện thông qua các quy định và quy trình pháp lý, và công ty có thể phải thông báo cho cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác về quá trình này.

Các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, được quy định theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể khi có các lý do như sau:

Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Lưu ý, thủ tục giải thể doanh nghiệp khi công ty không có nhu cầu tiếp tục hoạt động theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên.

Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần phải đảm bảo công ty đã thực hiện xong các nghĩa vụ của mình. Khác với thủ tục phá sản doanh nghiệp là công ty không còn khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ đến hạn.

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Trình tự giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Quy định về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được căn cứ vào Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực, thay thế bởi Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

“1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch

Hội đồng quản trị;

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;b) Nợ thuế;c) Các khoản nợ khác;

6. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

8. Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.”

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại TP. Điện Biên Phủ – Điện Biên

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)

 1. Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp;
 2. Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản;
 3. Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD …);
 4. Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế);
 5. Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ);
 6. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp;
 7. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Screenshot 30 3

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TP. Điện Biên Phủ – Điện Biên

Các bước giải thể doanh nghiệp tại TP. Điện Biên Phủ – Điện Biên, do Gia Minh thực hiện cho Quý khách hàng

Bước 1: Đăng báo bố cáo giải thể Công ty là công việc đầu tiên khách hàng phải làm trước khi tiến hành giải thể công ty (Liên hệ với chúng tôi sẽ được hướng dẫn cụ thể).

Bước 2: Nộp Công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, gửi Tổng Cục Hải quan (nếu Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu) và xin xác nhận Ngân hàng là không có nợ Ngân hàng nếu đã mở tài khoản tại Ngân hàng đó (Liên hệ với chúng tôi sẽ được hướng dẫn cụ thể).

Bước 3: Làm việc tại cơ quan thuế nơi Doanh nghiệp kê khai thuế hàng tháng:

Sau khi thanh quyết toán thuế xong, Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể ở cơ quan thuế quản lý, gồm:

 1. Công văn xin giải thể công ty;
 2. Thông báo về việc giải thể công ty;
 3. Quyết định + Biên bản họp về việc giải thể;
 4. Giấy xác nhận không nợ thuế Xuất nhập khẩu của Tổng Cục Hải quan đến thời điểm giải thể;
 5. Mã số thuế bản gốc;
 6. Báo cáo tài chính.

Bước 4: Tiến hành trả con dấu Công ty tại cơ quan công an.

Doanh nghiệp làm Công văn về việc trả dấu và nộp tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh, thành phố.

DOANH NGHIỆP LƯU Ý:

Chỉ khi nào Doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục về thuế (Có quyết định đóng Mã số thuế doanh nghiệp của Cục thuế tỉnh, thành phố) và làm đầy đủ các hồ sơ gửi Phòng Đăng ký kinh doanh thì Doanh nghiệp mới nộp trả con dấu.

Để chắc chắn, doanh nghiệp nên nộp một bộ hồ sơ (chưa có Giấy chứng nhận đã nộp con dấu của cơ quan công an) cho Phòng ĐKKD để được cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn cụ thể cần sửa đổi, bổ sung những loại giấy tờ nào.

Bước 5: Nộp hồ sơ Giải thể Doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD: Doanh nghiệp nộp HS Giải thể, bao gồm:

 1. Quyết định về việc giải thể công ty.
 2. Biên bản họp về việc giải thể công ty.
 3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ. Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Ðiều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 4. Xác nhận của Ngân hàng, nơi Công ty mở tài khoản, đã đóng tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 5. Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể (thường là báo giấy).
 6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh, thành phố (hoặc Công văn của Cục thuế tỉnh, thành phố xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).
 8. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
 9. Giấy Chứng nhận của Công an tỉnh, TP về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (hoặc Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ).

Phí giải thể doanh nghiệp do Gia Minh thực hiện:

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TP. Điện Biên Phủ
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TP. Điện Biên Phủ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cách tính thuế môn bài, GTGT, TNCN đối với hộ kinh doanh cá thể

Tiêu chuẩn GPP là gì? Làm thế nào để đạt chuẩn GPP trong ngành thuốc?

Giá bán thấp hơn giá vốn xử lý như thế nào?

Chữ ký số ký tờ khai thuế có thể dùng để ký hóa đơn điện tử được không?

Công văn giải trình thuế TNCN

Mẫu công văn giải trình BHXH

Vốn điều lệ công ty và những điều cần biết về vốn điều lệ của công ty

Thông tư 95/2016/TT-BTC – Hướng dẫn về đăng ký thuế

Hồ sơ và thủ tục mở mã số thuế doanh nghiệp bị đóng

Công văn xác nhận không nợ thuế

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Điều kiện, thủ tục và những lưu ý kinh doanh nhà nghỉ – Cơ sở lưu trú

Kế toán xây dựng cần làm những việc gì, những điều cần biết

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Bảng báo giá dịch vụ BHXH, lao động – Tiền lương

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: Số 708, tổ dân phố 2, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Chuyển đến thanh công cụ