Giấy khai sinh

Trích lục khai sinh tại Cần Thơ

Trích lục khai sinh tại Cần Thơ là một dịch vụ cơ bản chứng minh cá nhân đã được đăng ký khai sinh. Hiện nay không giống ngày xưa...

Chuyển đến thanh công cụ