Thành lập công ty sản xuất rượu tại Huyện Thới Lai