Thành lập công ty kinh doanh dược phẩm tại Thành phố Hải Phòng