HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ DO GIA MINH CUNG CẤP
 Hỗ trợ đăng ký phát hành miễn phí, không phí thường niên, sử dụng trọn đời, lưu trữ 10 năm, hóa đơn được Chi Cục Thuế kiểm định