Thành lập công ty sản xuất rượu tại Thành Phố Hà Nội