Thành lập công ty sản xuất rượu tại Huyện Đan Phượng