Thành lập công ty kinh doanh nội thất tại Trà Vinh