Thành lập công ty kinh doanh máy tính tại Trà Vinh
0868458111