Thành lập công ty kinh doanh máy tính tại Thành Phố Thủ Đức
0868458111