Thành lập công ty kinh doanh dược phẩm tại Quảng Bình