Thành lập công ty kinh doanh dược phẩm tại Gia Lai