Thành lập công ty dược phẩm tại Thành phố Hải Phòng