VĂN BẢN PHÁP LUẬT
KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI CÁC LOẠI GỖ
KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI CÁC LOẠI GỖ
LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐ 57/2010/QH12
LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐ 57/2010/QH12 – DO ĐẠI LÝ THUẾ, DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIA MINH BIÊN SOẠN – 0932 785 561
THÔNG BÁO SỐ 308/TB-BTC VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG BÁO 135/TB-BTC
THÔNG TƯ SỐ 139/2013/TT-BTC QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU; NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ PHA CHẾ XĂNG DẦU; NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ GIA CÔNG XUẤT KHẨU XĂNG DẦU – DO ĐẠI LÝ THUẾ, DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIA MINH BIÊN SOẠN – 0932 785 561
Thông tư Số: 38/2014/TT-BCT ban hành ngày 24-10-2014
Thông tư Số: 38/2014/TT-BCT ban hành ngày 24-10-2014- DO ĐẠI LÝ THUẾ, DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIA MINH, DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐÀ NẴNG BIÊN SOẠN – 0932 785 561
Điều 50 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang giữ
Điều 50 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang giữ
Điều 46 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá
Điều 46 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá
Điều 40 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Định giá tài sản kê biên
Điều 40 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Định giá tài sản kê biên
Điều 40 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Thủ tục thực hiện biện pháp kê biên tài sản
Điều 40 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Thủ tục thực hiện biện pháp kê biên tài sản
Điều 39 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản
Điều 39 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản
Điều 38 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Những tài sản sau đây không được kê biên
Điều 38 nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về Những tài sản sau đây không được kê biên